Tổ chức cho các cháu trường MN Vĩnh Thành tham quan nhà bia xã Vĩnh Lợi